PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja SIA „Aulaukio Baltija“ (toliau- Poilsio namai), juridinio asmens kodas 42103030783, buveinės adresas: Papes Priedengals, Rucavas pag. LV-3477, Latvijos Respublika, tel. +370 699 27116, paštas: pape@aulaukis.lt (toliau – mes), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei mūsų interneto svetainės http://www.pape.lt/ (toliau – Internetosvetainė), veikimo sąlygas.
1.2. Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų paslaugų vartotojai, Interneto svetainės lankytojai, svetainėje teikiamų paslaugų naudotojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.
1.3. Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:
1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.3.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
1.3.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
1.3.7. Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
1.4. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas:
2.1. Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate ir neprieštaraujate, kad mes tvarkytume juos šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
2.2. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėse ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.
2.3. Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėse ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.
2.4. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
2.5. Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos žemiau aprašytos duomenų tvarkymo veiklos.
3. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslais:
3.1. Mes teikiame apgyvendinimo ir kitas susijusias paslaugas ir dėl to turi naudoti Jūsų asmens duomenis šiais su paslaugų teikimu susijusiais tikslais:
3.1.1. Kredito kortelės autorizacijos ar Poilsio namų rezervacijos patvirtinimas apmokėjimo užtikrinimui. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį);
3.1.2. Poilsio namų svečių turto (transporto priemonių) apsauga. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (sutikimas, išreikštas pateikiant duomenis) ir f) punktas (teisėtas interesas apsaugoti Poilsio namų svečių turtą);
3.1.3. Poilsio namų svečio registracijos kortelių tvarkymas (ir archyvavimas). Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį) ir c) punktas (Viešbučiui kaip duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas);
3.1.4. Klientų profilių administravimas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį);
3.1.5. Klientų naudojimosi sporto sale organizavimas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį);
3.1.6. Lojalumo programos administravimas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (sutikimas);
3.2. Sutarčių dėl renginių organizavimo su klientais sudarymas ir vykdymas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį);
3.3. Bendradarbiavimo sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį).
3.4. Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys mums yra reikalingi sutarties vykdymui arba mums taikomos teisinės prievolės vykdymui, asmens duomenų pateikimas yra būtinas, jų nepateikus mes negalėsime Jums teikti savo paslaugų.
3.5. Aukščiau nurodytais tikslais tvarkomi tokie tiesiogiai iš klientų ar iš trečiųjų šalių –internetinio rezervavimo kanalų, naudojamų rezervacijai atlikti, kelionių agentų, darbdavių, pasienio tarnybų ar kitų asmenų, duomenų subjektui užsakančių Poilsio namų teikiamas paslaugas gauti asmens duomenys (priklausomai nuo tikslo asmens duomenys tvarkomi skirtinga apimtimi):
3.5.1. Vardas;
3.5.2. Pavardė;
3.5.3. Gimimo data;
3.5.4. Asmens tapatybės kortelės ar paso numeris;
3.5.5. Transporto priemonės valstybinis numeris;
3.5.6. Banko kortelės tipas, numeris ir galiojimo data;
3.5.7. Gyvenamosios vietos adresas;
3.5.8. El. pašto adresas;
3.5.9. Telefono numeris;
3.5.10. Informacija apie apsilankymą (atvykimo ir išvykimo datos);
3.5.11. Kita konkrečioms paslaugoms suteikti reikalinga informacija.
3.5.12. Prie šiais tikslais tvarkomų asmens duomenų gali būti sudaryta prieiga IT aptarnavimą atliekančioms įmonėms, Apgyvendinimo įstaigų valdymo sistemai debesyje - SabeeApp, veikiančiai kaip duomenų tvarkytojai.
4. Asmens duomenų tvarkymas vaizdo stebėjimo tikslais:
4.1. Mes vykdome video stebėjimą Poilsio namuose ir teritorijoje aplink Poilsio namus, Apie stebėjimą Jums informacija bus pateikiama pranešimuose prieš patenkant į stebėjimo lauką.
4.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas (teisėtas interesas užtikrinti Poilsio namuose gyvenančių svečių ir Poilsio namų darbuotojų saugumą, palaikyti Poilsio namuose viešąją tvarką ir apsaugoti svečių bei Poilsio namų turtą).
4.3. Vaizdo duomenis galime pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymus ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
5. Asmens duomenų tvarkymas įsiskolinimų valdymo tikslu:
5.1. Jei Jūs kaip mūsų sutartinis klientas delsite atsiskaityti už mūsų suteiktas paslaugas, mes galime būti priversti tvarkyti tokius iš Jūsų gautus asmens duomenis įsiskolinimų valdymo tikslu:
5.1.1. Vardas;
5.1.2. Pavardė;
5.1.3. Telefono numeris;
5.1.4. El. pašto adresas;
5.1.5. Kiti šiame kontekste būtini duomenys.
5.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas.
5.3. Jūsų duomenis, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes galime perduoti tretiesiems asmenims – teismams, antstoliams, o jų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas, viešbučių valdymo programų paslaugas mums teikiančias įmones ir teisininkus, veikiančius kaip duomenų tvarkytojai.
6. Asmens duomenų tvarkymas buhalterinės apskaitos tikslu:
6.1. Tuo atveju, jei naudojatės mūsų paslaugomis, mes buhalterinės apskaitos tikslais tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:
6.1.1. Vardas;
6.1.2. Pavardė;
6.1.3. Adresas;
6.1.4. El. pašto adresas;
6.1.5. Telefono numeris.
6.2. Teisiniais asmens duomenų tvarkymo pagrindais yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas – sutarties su Jumis kaip siuntėju vykdymas ir c) punktas – mums taikomos teisinės prievolės tinkamai vesti buhalterinę apskaitą vykdymas.
7. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai:
7.1. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
7.2. Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.
7.3. Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

Nr.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

1.        

Buhalterinė apskaita

10 metų nuo buhalterinės apskaitos dokumento išrašymo

2.        

Kredito kortelės autorizacijos ar Poilsio namų rezervacijos patvirtinimas apmokėjimo užtikrinimui

1 metus nuo duomenų gavimo

3.        

Poilsio namų svečių turto (transporto priemonių) apsauga

Iki 1 mėnesio

4.        

Vaizdo stebėjimas

Iki 1 mėnesio

5.        

Poilsio namų svečio registracijos kortelių tvarkymas (ir archyvavimas)

5 metus nuo kliento išvykimo iš Poilsio namų dienos

6.        

Klientų profilių administravimas

3 metus nuo paskutinio apsistojimo/rezervacijos

7.        

Svečių įsiskolinimų valdymas

1 metus nuo įsiskolinimo padengimo dienos

8.        

Sutarčių dėl renginių organizavimo su klientais sudarymas ir vykdymas

5 metai nuo dalykinių santykių pabaigos

9.        

Bendradarbiavimo sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas

5 metai nuo dalykinių santykių pabaigos

7.4. Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.
7.5. Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.
8. Jūsų teisės:
8.1. Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.
8.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
8.3. Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu pape@aulaukis.lt, paštu siųsdami prašymą Papes Priedengals, Rucavas pag. LV-3477, Latvijos Respublika, arba tiesiogiai atvykę nurodytu adresu.
9. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas:
9.1. Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu pape@aulaukis.lt.
9.2. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Latvijos arba Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.
10. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas:
10.1. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei aukščiau aprašyta, subjektams:
10.1.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
10.1.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
10.1.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
10.1.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu prašymu.
10.2. Bet kokie Jūsų mums pateikti asmens duomenys teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.
10.3. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis:
10.4. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Interneto svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas(-a) kokią nors informaciją apie save kitame interneto tinklapyje turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kita pateikiama informacija.
11. Baigiamosios nuostatos:
11.1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainių naudojimą. Mes taip pat neatsakome už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetainėmis trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su mumis, Jumis ar kitais duomenų subjektais, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
11.3. Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėse dienos.
11.4. Jei naudositės Interneto svetainėmis ir mūsų paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate supažindinti su atliktais pakeitimais.